Arbetsmiljöplanen

ARBETSMILJÖPLAN FÖR ESTIA FÖRSKOLA AB

Framtaget i samråd med Kommunals skyddsombud

Beslutad av styrelsen 25/4-2011, reviderad 2/5-2012

 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Verksamhetens förhållningssätt i arbetsmiljöfrågor ska präglas av:

1. Att arbetsmiljöverksamhet ska vara en naturlig del i det vardagliga arbetet.

2. Att arbetsuppgifterna fördelas och organiseras på ett sådant sätt att ingen medarbetare ska behöva drabbas av skada eller ohälsa enbart som ett resultat av arbetet.

3. Att samarbete mellan arbetsgivare och medarbetare leder till att erfarenheter och synpunkter beträffande arbetsmiljön enkelt och snabbt kan tas till vara och åtgärdas.

4. Att medarbetare som trots allt drabbas av skada eller ohälsa på grund av arbetet, ska erhålla stöd i den omfattning som leder till att arbetsförmågan så långt möjligt kan återvinnas.

5. Att på olika sätt stimulera personalen till att själva aktivt förebygga ohälsa och skador.

6. Att eventuell kränkande särbehandling uppmärksammas och åtgärdas, vilket ytterst är arbetsgivarens ansvar.

INRIKTNINGSMÅL
ESTIA FÖRSKOLA ska vara en trygg och säker arbetsplats där alla gör sitt bästa för att utveckla en god arbetsmiljö.

Åtgärder:

  • Skyddsronder ska genomföras för att identifiera eventuella risker och brister i den fysiska arbetsmiljön. Åtgärdsplan upprättas vid behov.
  • En medarbetarenkät tas fram varje år, resultatet redovisas i företagets bokslut.
  • Årliga medarbetarsamtal genomförs med varje medarbetare. Inriktningen är att samtalen ska vara genomförda innan april månads utgång.
  • Sjukfrånvaron ska följas upp kvartalsvis.
  • Nyanställda ska i samband med introduktion erhålla information kring gällande planer, riktlinjer och övriga policyfrågor som gäller på ESTIA.
  • Riskanalyser ur arbetsmiljösynpunkt ska genomföras vid större förändringar.
  • Vid upprättande och revidering av planer och policyfrågor som berör medarbetarna ska dessa vara delaktiga

UPPFÖLJNING
Uppföljning sker årligen under november/december, revidering sker om behov finns via styrelsebeslut