Likabehandlingspolicyn

ESTIA FÖRSKOLA AB – Policy för Likabehandling

1. Likabehandlingslagen

Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ska främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

Lagen innehåller:
Förbud mot diskriminering på grund av kön etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Direkt diskriminering:
Ett barn får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de fem diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering:
Ett barn får inte missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler etc. tillämpas så att de får en diskriminerande effekt i praktiken.

Ledningen för verksamheten får inte ge order eller instruera om att någon ska diskrimineras.

Trakasserier:
Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och kön eller som är av sexuell natur. Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot barn eller mellan barn.

Annan kränkande behandling som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns värde.

Mobbning: En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.
Rasism: En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.

Främlingsfientlighet: Rädsla för; stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.

Homofobi: En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer. 

2. Vår policy
Verksamheten på ESTIA FÖRSKOLA AB utformas i överenskommelse med grundläggande demokratiska värderingar och vi tar tydligt avstånd från diskriminering och kränkande beteende.

Vi arbetar aktivt med att förebygga och stoppa alla former av kränkande behandling.

Vår utgångspunkt är att det är varje individs absoluta rättighet att gå till och vara i förskolan utan rädsla för att bli utsatt för kränkande behandling – en förskola där miljön präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande.

Vi utgår från en gemensam värdegrund som arbetats fram i samarbete med föräldrar och personal. Vi gör kontinuerliga utvärderingar och arbetar intensivt för att hålla vår värdegrund levande.

a) Nuläge
Vad vill vi: Vi vill att alla barn och föräldrar på förskolan skall känna sig trygga och ingen skall bli mobbad eller kränkt. Förskolan jobbar under den här perioden med att utvärdera förra årets plan och anta en ny Plan mot diskriminering. Den nya planen ska diskuteras/presenteras på föräldramötet under september

b) Förebyggande arbete
Estia förskolans ledning har tydligt och konsekvent tagit ställning mot alla former av kränkande behandling och arbetar långsiktigt för att söka skapa goda och demokratiska relationer och en trygg miljö.

Ett långsiktigt arbete ska leda till att alla oavsett ursprung bemöter varandra med respekt och tolerans. All personal skall vara goda förebilder. Implementeringen av värdegrundsarbetet sker kontinuerligt med föräldrar, barn och personal.