Verksamhetsplan 2020-2021

VERKSAMHETSPLAN FÖR ESTIA FÖRSKOLA,

Ht-2020/ Vt-2021 

Estia förskolans verksamhet utgår ifrån Lpfö-18 och egna dokument. Vi utgår ifrån att barn är kompetenta och har en naturlig vilja att lära sig. Vi vet att barn har ett naturligt utforskande tankesätt som leder till att lärandet sker i en ständigt pågående process.

Vårt systematiska kvalitetsarbete utgår från Skollagens Kap.4 och består av olika steg. Uppföljning av det egna arbetet, utvärdering och analys av måluppfyllelsen, som görs både av varje avdelning och av skolchefen på enhetsnivå.

Utvärdering och analys av verksamhetens måluppfyllelse görs även av förskolans huvudmän. Vi följer också upp barnintervjuerna, föräldraenkätresultat och likabehandlingsplanen.

Analys och utvärdering av måluppfyllelsen resulterar i förslag till egna mål och åtgärder för att uppnå de, som på det sättet blir kommande års verksamhetsplan.

 

FÖRSKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG enligt Lpfö-18 

Grundläggande värden: Utbildningen ska genomföras under demokratiska former och lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling och om ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt mot natur och samhälle

Förståelse och medmänsklighet: Var och en som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och läroplanen samt ta avstånd från sådant som strider mot dessa värden.

Likvärdig utbildning: Hur utbildningen i förskolan organiseras, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattning om sig själva. Barns integritet ska respekteras, det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentationen.

Vårdnadshavare: Förskolan ska tydliggöra för barnen och vårdnadshavarna vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag.

Förskolans uppdrag: Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM FÖRSKOLAN

Antal barn, grupper, barn/grupp ht 2020

På Estia förskola har vi/kommer att ha 42 barn placerade under höstterminen 2020, under vårterminen kommer vi succesivt öka barnantalet till 48 barn.

Andelen barn med annat modersmål än svenska: På förskolan finns nu 20 barn med annat modersmål och de språk som är representerade är: sorani, gujati, amhariska, farsi, dari, kinesiska, arabiska, grekiska, albanska, ukrainska, tigrinja, spanska och turkiska.

De äldsta barnen är för närvarande 14st på Athena. På avdelningen Artemis som är mellangruppen går 16st barn upp till 4 år under ht-2020.

De minsta barnen går på avdelning Apollon som har 10st. barn 1-2 år.

Vi strävar efter att dela barnen i mindre grupper vid all undervisning för att de ska kunna känna trygghet, att vi ska kunna observera, uppnå en god kommunikation med varje barn i gruppen och att kunna tillgodose varje barns behov. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman, Estia förskola lägger därför stor vikt vid att stimulera barnets språkutveckling.

FÖRÄNDRINGAR SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER ÅRET

Efter våra analyser av förskolans systematiska kvalitetsarbete och i enlighet med de mål som huvudmännen beslutat om

 • Utveckling av lärmiljöer,
 • Utveckla undervisningens utformning,
 • Utveckla den pedagogiska dokumentationen som ett arbetsverktyg,
 • Stödja alla barns språkutveckling,
 • Utveckla digitaliseringsarbetet i förskolan

kommer vi att utveckla

a)      utemiljön på förskolan

b)     inomhusmiljön, bl.a. med nytt natur och teknik rum

c)      använda det systematiska kvalitetsverktyget som förskolan har, till att vara ett hjälpmedel i vårt arbete för att ge alla barn det stöd de behöver

d)     det sociala samspelet

e)      använda tekniken för att ge alla barn möjlighet att bekanta sig med digitaliseringen

Förskolans miljö ute

Utemiljön på förskolan är uppdelad i två halvor, stora gården och lilla gården. Här finns 2 stora sandlådor, 2 rutschkanor den ena med klätterställning och hus. Det finns också ett hus som man kan klättra på och leka olika rollekar i som exempelvis affär, hus och hem. Det finns en stor bil att leka i och 2st djurgungor, en gungbräda och två stycken traditionella gungor. Det finns bollar och mål, samt innebandyklubbor så det går bra att spela fotboll och innebandy. För lek i sandlådan finns formar, spadar, hinkar, krattor, bondgårdsdjur och bilar. Ett snäckformat kar för vatten lek som barnen tillsammans med pedagog kan använda varma sommardagar för att öva turordning och rolig svalkande lek.

På bägge sidor av gården finns områden som ligger i skugga någon del av dagen. Utemiljön gränsar till fotbollsplan, och i närområdet finns flera lekparker och några skogs dungar.

Utemiljön möjliggör lek, samspel och lärarledda aktiviteter i större och mindre grupper. Många aktiviteter kommer att hållas utomhus och vi vill därför skapa bilder, måla på asfalten med permanent färg, inspirera barnen till regellekar, turordnings lekar, språk och matematik samt hopphagar och figurer för balans och grovmotorik.

Förskolans miljö inne

På de olika avdelningarna skapar vi miljöer där vi kan utmana barnens lärande med material som är anpassat efter varje barns förutsättningar.

Genom placeringen av möbler och material vill vi stärka barnens delaktighet och bidra till barns undersökande och lärande. Material är i största möjliga mån tillgängligt för barnen att kunna ta fram själva och använda.

Vi ska utveckla ett teknik/naturkunskap och utforskar rum så att exempelvis mikroskop och ljusbord får ett större utrymme i vardagen. Det hade vi planerat  redan till våren 2020 men på grund av covid-19 sköt vi upp planerna på teknikrummet till höstterminen 2020.

Dokumentationen ska tjäna till att synliggöra barns förmågor, tankar, intressen och kunskapande.  Pedagogisk dokumentation är det redskap vi använder för att fånga processerna på förskolan. Vi följer barnens meningsskapande genom exempelvis fotografier, nedskrivna händelser och processer.

Dokumentationens syfte är också att kontinuerligt utgöra underlag för de återkommande diskussionerna i arbetslaget för hur verksamheten under läsåret ska planeras vidare. Den är ett levande material som hela tiden ska tjäna som syfte att få syn på var vi är, hur vi gör och hur det blev. På så sätt tjänar dokumentationen som underlag vid utvärdering och utveckling av verksamheten. Vi använder oss av vår gemensamma dokumentations material som underlag till de utvecklingssamtal där barnets utvecklingsplan skrivs av pedagog och vårdnadshavarna

Det sociala samspelet

”Liten och trygg” är ett material från Skolverket som vi använder i undervisningen för att utveckla barnens förmåga till empati, trygghet och för att skapa dialog om känslor och barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Sagostunder varje dag för alla barn, sånger och språklekar utvecklar alla barns ordförråd.

Digital teknik en del av vår undervisning

Vi ger barnen möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningsätt till digitalteknik. Vi använder QR koder för att lyssna på sagor på andra språk på läroplattan.

PERSONAL- Organisationen

Skolchefen i samråd med huvudmännen på Estia förskola AB bildar en ledningsgrupp som arbetar för en effektiv arbetsorganisation som stödjer likvärdig förskola och kvalitetsutveckling i en lärande organisation.

Förskollärarna har det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten och den pedagogiska dokumentationen.

All förskolepersonal bidrar med sin kompetens.

 

FORTBILDNING SOM VI AVSER GENOMFÖRA UNDER ÅRET

Barn HLR: (hjärt- och lungräddning) genomförs vartannat år, då inbjuds all vår personal att delta. Utbildningen kommer genomföras höstterminen 2020, därefter repeterar vi en gång varje termin på en av planeringsdagarna genom att titta på filmer om Olycksfalls ABC för barn.

Detta är en av de viktigaste utbildningar vi har på förskolan, det är livsviktigt att all vår personal vet hur man ska agera i en nödsituation samt kunna ta hand om uppkomna hälsorelaterade problem på bästa sätt.

 Förskolans lärande och miljö (webbkurs Skolverket), 20T: Kursen som arbetslagen gemensamt ska genomföra, ska ge oss ökad kunskap om kvalitet, undervisning och progression i förskolan, den tar också upp hur förskolans miljöer kan bidra till ökad kvalité

Identitet, jämställdhet och digitaliseringsarbete i förskolan (webbkurs Skolverket), 20T: Kursen som arbetslagen gemensamt ska genomföra, ska hjälpa oss uppnå en ännu bättre måluppfyllese och ge oss kunskaper i frågor som berör och engagerar barnens nyfikenhet.

Kemikaliesmart förskola: Webbutbildning som kommer att öka medvetenheten hos alla medarbetare och våra kunskaper om kemikalier som barn stöter på i sin vardag. Vi kommer att få tips om vilka leksaker och material som är bra att rensa ut. Utbildningen mynnar ut i en handlingsplan som vi kan använda i arbetet med att bli en mer kemikaliesmart förskola.Utbildningen genomförs via uppsala.se/kemikaliesmartforskola

Leda förändring (webbkurs Skolverket), 20V: utbildningen ska ge huvudmän och skolledare fördjupade kunskaper och vägledning i att leda ett förändringsarbete

 

 

 

Det är utifrån Läroplanens mål som vi formar verksamheten

Nedan följer målen per område i Lpfö-18 och vår redovisning om hur vi jobbar med målen, för att ge bättre förutsättningar för alla barn att utvecklas.

 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

Barnkonventionen och normer och värden, baserar vi vår värdegrund och demokratiska synsätt på. Vi tror på barnets inneboende förmåga till ett livslångt lärande.

Det sociala samspelet och hälsans betydelse för välbefinnandet är viktiga delar i vår undervisning.

 På Estia jobbar vi aktivt tillsammans med barnen kring hållbarhet. Vi jobbar t.ex. med skräpplockning och källsortering. Vi planerar genomföra en webbutbildning för kemikaliesmart förskola under verksamhetsåret för att lära oss mera om och uppmärksamma riskerna, samt agera för färre kemikalier i förskolan.

 

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 •  självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • fantasi och föreställningsförmåga,
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Vi grundar vår verksamhet på att ha en stimulerande miljö, med lek och undervisning anpassat efter barnens intressen och behov alltid hopkopplade med målen i läroplanen Lpfö -18.
Varje avdelning är utformad för att utmana barnen och verksamheten ska vara lustfylld och lärorik för alla barn som deltar. Vi vill ge barnen möjligheter att utforska olika områden. Detta innebär att vi dels arbetar på förskolan, dels tar hjälp av vår närmiljö. 

Vi väcker intresse för bokstäver och olika begrepp. Vi har reflekterande samtal med barnen efter sagostunder, som inspirerar dem att lära sig nya ord och begrepp. Vi använder oss av bilder som stöd i dialog för att stärka språket hos alla barn men speciellt hos de små, barn med annat modersmål eller barn med behov av särskilt stöd i svenska språket.

Vi väcker intresse för språk, om bokstäverna i det egna namnet, att känna igen och veta vad dessa heter, blir ofta ingången till att lära sig alfabetet.

Vi undervisar i musik, sånger, dans, på svenska och i andra modersmål. Vi lär oss ord och hälsningsfraser, på andra språk.

Vi arbetar med läroplatta som hjälpmedel vid språk, matematiklekar och för att utveckla barnens digitala kompetens.

Vi vill ge barnen möjlighet att se och förstå matematiska samband, former och begrepp. Att kunna räkna antal och förstå enklare addition och subtraktion. Vi ser att barnen intresserar sig och använder sig av matematiken i den fria leken. 

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Vi vill ge barn inflytande, att de ska vara delaktiga i undervisningen, därför genomför vi barnenkäter/intervjuer/omröstningar

Vi är måna om att barn lär sig om socialt samspel, att vara en bra kompis, att känna delaktighet och skapa förståelse för omvärlden och våra medmänniskor

Vi skapar goda lärmiljöer genom positivt samspel och engagerade pedagoger. Förskolan präglas av tankesättet att alla pedagoger är till för alla barn.

Maten vi serverar ska vara inbjudande och god samtidigt som den är näringsriktig för att ge energi till lek och lärande som räcker hela dagen.

Mat och måltid vill vi även sätta i ett samhällsperspektiv där vi genom våra val och vårt förhållningssätt vill bidra till en hållbar utveckling både för individen och samhället i stort.

 

2.4 FÖRSKOLA OCH HEM

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Förskollärare ska ansvara för att

 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

Vi ser till att

 • samtalet är strukturerat och bra förberett från förskolans sida
 • samtalet är värdeful för alla med tanke på barnets utveckling och samarbetet med familjen

Samverkan från dag 1

Vi tillämpar en så kallad föräldraaktiv inskolning. Är vårdnadshavarna trygga med hur barnets vardag ser ut, skapas även en trygghet för barnet.

Vi utgår från att barn är kompetenta, lever utåtriktat, är och har varit med om många olika saker innan de börjar på förskolan. Vi vill skapa en trygg vardag för barn och vårdnadshavare där ett respektfullt bemötande, engagemang, delaktighet och tillit står i fokus.

Förälderns roll under inskolningen

Ni föräldrar är hela tiden nära barnen, aktiva, positiva och delaktiga i verksamhetens aktiviteter. Ni sitter med och ritar, läser böcker, är med på samlingar och vid måltider, byter blöjor, följer med ut mm. Genom att ni föräldrar ser hur det går till på förskolan och blir trygga i det, speglar det i sin tur av sig på barnen. Barnen blir trygga då de känner att det är ett gott och positivt samspel mellan pedagoger och föräldrar.

Covid-19

Vi har trots pandemin hittat arbetsmetoder och rutiner att få alla att känna trygghet i förskolan, vi har infobrev till alla vårdnadshavare, daglig kontakt och följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och UK

Högtider

Vi firar Lucia/Jul och sommaravslutning. På grund av covid-19 är firandet anpassat efter de förhållanden som nu gäller. Vi uppmärksammar också alla nationaldagar för barn och vuxna i förskolan.

Föräldrars delaktighet

Vi har två stycken föräldramöten och föräldraråd under verksamhetsåret. Vi byter tankar och idéer, vi informerar varandra om det som händer i förskolan. Vi har en årlig enkät där vårdnadshavare har möjlighet att göra er röst hörd samt att vara med och påverka vår verksamhet.

Enkätsvaren till Lika behandlingsplanen och trivselfrågorna från vårtermin 2020 visade på generellt mycket bra omdömen från vårdnadshavarna, ca 60% svarade. Svaren skickades till familjerna via veckobrevet.

 

2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Riktlinjer

Förskollärare ska ansvara för att

 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
 • vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling

Arbetslaget ska

 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar

 

Förskolans rutiner vid övergång

 • för barn som går vidare till förskoleklass lämnas utdrag från vårterminens utvecklingssamtal till Uppsala Kommun som ansvarar för vidare hantering
 • vi tar kontakt med skolan/lärare och rektor för information om barn med särskilda behov av stöd
 • vi håller vårdnadshavarna informerade om hela processen

 

2.6 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.

För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena.

Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas tillvara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

Syftet med vår utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Det handlar ytterst om att vi ska anpassa och utveckla arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att utveckla förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.