Verksamhetsplan 2016-18

 

Verksamhetsplan 2016-2018

Estia förskola AB

INTRODUKTION

Vår vision är en pedagogisk vältänkt förskola där barnens nyfikenhet väcks upp i varje hörn!

Läroplanen för förskolan utgör den allmänna förutsättningen för det pedagogiska arbetet på Estia Förskolan.
Verksamheten skall utgå från en demokratisk värdegrund och alla människors lika värde och från en helhetssyn på barns utveckling och lärande samt beakta varje enskilt barns behov. Barn som behöver särskilt stöd ska förses med den omsorg just deras speciella förutsättningar kräver. Kvaliteten på den pedagogiska verksamheten ska följas upp och utvärderas kontinuerligt.
Vi välkomnar barn med olika modersmål och ägnar alla barns språkutveckling det största intresset. Vi arbetar på ett lyhört och uppmärksamt vis med varje barns individuella utveckling. Vi har också flerspråkig personal som kan ge modersmålsstöd till barn med annat modersmål än svenska. Vi har samtidigt ett nära samarbete med modersmålspedagogerna.
Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Ansvaret för ett barns fostran och utveckling ligger hos vårdnadshavare, förskolan kompletterar.

Detta förutsätter trygghet och värme, en bra grund att stå på. I antiken, i den grekiska mytologin, har gudinnan Estia varit hemmets beskyddare och hon stod för tryggheten. Vi strävar efter ett nära samarbete mellan hem och förskola. Vi ser också gärna en aktiv föräldramedverkan efter behov och möjligheter. I utvärderingen av verksamheten skall föräldrarna också få möjlighet att medverka, till exempel i form av föräldraenkät och föräldraråd.

STYRDOKUMENT

 • Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010)
 • Skollagen (1985:1100)
 • FN:s barnkonvention     
 • Allmänna råd och kommentarer (Skolverket)
 • Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag (Uppsala kommun)
 • Verksamhetsplanen
 • Estia Förskolas likabehandlingsplan

LOKALERNA
Estia Förskola finns i en del av Johannesbäckskolan, i nya och fräscha lokaler.
Förskolan ligger i Salabacke, på gångavstånd från Uppsalas centrum. Lokalen som ligger i markplan är ljus och luftig med många fönster som släpper in naturligt ljus, med en lokalstorlek på 550kvm.
Vi har dessutom en stor och välbyggd uteplats, med staket och grindar runt om, med plats för olika sportaktiviteter, lekpark, sandlåda, mm.

Estia förskola har väldigt nära till flera lekplatser och gröna områden – vilket ger oss bättre möjlighet till utflykter och upptäcktsfärd i naturen.
Vi ger barnen de bästa förutsättningar så att lärandet händer i alla rum, vid alla tillfällen på ett naturligt sätt. Vi reflekterar över våra avdelningar, rum och planerar för hur vi kan använda dem på bästa sätt. Med hjälp av lådor och vissa möbler har vi skapat många rum i rummet.
Vi använder dessutom utrymmet i korridorerna som finns framför varje avdelning på förskolan. Vi har placerat bord och stolar där för lugna aktiviteter som språkutveckling, lekar, pussel, rita, lägga pärlplatta och spel m.m.

I korridorerna finns väggdokumentationen som synliggör barnens lärande.  Där hittar barnen också sina pärmar där vi samlar på olika aktiviteter och konstverk som barnen gör dagligen på förskolan.
På Estia förskola finns det ett stort allrum som används som matsal och för pedagogiska lekar och aktiviteter. Här har vi föräldrafika, föräldraråd, julavslutning mm.

Att äta i lugn och ro främjar kommunikationen: alla ska få chans att både tala och lyssna. Athena äter i matsalen medan Artemis och Apollon äter på respektive avdelning.  

På Estia Förskola finns det 2 rum för vila och en del aktiviteter. Dessa rum används också till samlingar och rytmik och rörelse till en mindre barngrupp.

AVDELNINGAR OCH ORGANISATION/PERSONAL:

Avdelningarna på ESTIA Förskola är namngivna efter 3 av Zeus barn som bodde på Olympenberget. Dessa gudars skyddsområden täcker huvudsakligen de områden som är väsentliga i varje individs liv och utveckling.


APOLLON – ” Sonen som var upplysningens och konstens skyddsgud”
Avdelningen har plats för 15 barn (1-2 åringar) och 3 pedagoger.
ARTEMIS – ”dottern som var naturens och dansens gudinna”

Avdelningen har plats för 15 barn (3-4 åringar) och 3 pedagoger.
ATHENA – ”dottern som var vishetens, konstens och hantverkets gudinna”
Avdelningen har plats för 15 barn (5-6 åringar) och 3 pedagoger.

Företaget har säte i Uppsala kommun. Styrelseordföranden arbetar i företaget med
arbetsgivaransvaret.
Vi har en ålders-, etnisk- och könsblandad arbetsstyrka där medarbetare med olika bakgrund bidrar till ett bra arbetsklimat i vår förskola.

Registerkontroll sker med utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister för alla tjänstgörande i företaget.
Personuppgiftslagen reglerar Estia förskola AB:s verksamhet.
Socialtjänstlagens anmälningsskyldighet gäller för alla anställda i företaget.
Tystnadsplikt råder för uppgifter om enskilda barns personliga förhållanden enligt skollagen.
Företaget följer de på arbetsmarknaden gällande lagar och kollektivavtal inom branschen.
Placering av barn sker genom Barnomsorgsadministrationen.
Måltider köps in genom avtal med Uppsala kommuns Bellmansskola, god och näringsrik mat erbjuds barn och personal.

GENERELLA MÅL
På Estia Förskola vill vi stödja, stimulera och utmana barnen för ett livslångt lärande, med utgångspunkt i varje barns unika förutsättningar och intressen, i riktning mot de mål läroplanen för förskolan anger. På Estia förskola bildar vi ett lag med föräldrarna för att komplettera barnens fostran i hemmet, förse dem med omsorg och trygghet och erbjuda dem stöd och vägledning i deras utveckling och lärande, samt hjälpa dem att utveckla en känsla för ansvar och empati.

Vi vill stimulera barnens utforskarlust så att de ges chans att upptäcka sin omvärld. Grunden är vår kunskap om barn och deras läroprocesser. Barn lär i samspel med andra och därför lägger vi stor vikt vid att gruppen blir en verklig tillgång i varje barns liv.
3 dagar i veckan har barnen möjlighet att arbeta med projekt i mindre grupper. Dessa är delvis åldersindelade grupper men också indelade efter barnens behov och intressen.

FÖRSKOLANS PEDAGOGISKA INRIKTNING
Vår inspiration ligger i alla barns kunnande: ”Det kompetenta barnet”.
Vi ser barnen som kompetenta och med rättigheter till det stöd och den stimulans de behöver. Vi tror på deras medfödda förmåga att kunna möta de utmaningar som uppstår i dagliga livet och att varje barn har unika kvalitéer och idéer som kan berika verksamheten.
Läromiljön, både inomhus och utomhus, ser vi som en pedagogisk tillgång som utvärderas regelbundet för att kunna erbjuda barnen en lärorik miljö som är stimulerande, utmanande samt tillgänglig för alla.
Medarbetarna är en viktig resurs och ges möjlighet att delge sina kollegor sin kompetens och erfarenhet, vilket innebär att vi lär av varandra.
Estia förskola investerar ständigt i kompetensutveckling bland personalen.

Vi utvärderar systematiskt vårt pedagogiska arbete vid avdelningsplaneringar och personalmöten. Vi gör obligatoriska observationer varje vecka för alla pedagoger med hjälp av observationsschema som finns uppsatt på varje avdelning. Vi har som målsättning att ha pedagogisk reflektion som obligatoriskt moment vid avdelningsplaneringarna. Detta sker utifrån de observationer som gjorts.

Vi arbetar med projektmodellen som innehåller dessa tre faser; observation, genomförande och analys. Projektmodellen fungerar som en röd tråd i arbetet med olika projekt under gemensamma temat för hela förskolan. Vid utvärderingen kom vi fram till att detta arbetssätt gör det möjligt att väva in flera av läroplanens mål samt att ta barnens intresse som utgångspunkt.

Vi har även utarbetat ett årshjul som ska finnas som stöd i det systematiska pedagogiska kvalitetsarbetet.

ARBETE MED SKOLLAGEN OCH LÄROPLANENS VÄRDEGRUND
Estia Förskola skapar en miljö där alla känner sig delaktiga och viktiga. En plats som man är så trygg att man vågar göra misstag för att kunna lära av dem, vågar undersöka och prova nya saker utan att veta vad resultatet skall bli samt vågar ställa många frågor. Vi vill ge varje barn utrymme och övning nog att så småningom själva kunna bemästra sin vardag. En plats där alla bemöter varandra med respekt oavsett ålder, kön, etnicitet, utseende, kultur eller särskilda behov.

NORMER OCH VÄRDEN

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar” Lpfö 98/10

Vi skapar solidaritet och rättvisa genom att:

Vi ger alla barn rätt att utvecklas i sin egen takt, utifrån sina intressen och behov. Vi uppmuntrar och stödjer barnen att hjälpa varandra.

Vi skapar trygghet och respekt genom att :

Skapa en trygg miljö där alla blir sedda hörda och bekräftade. På vår förskola respekterar och lyssnar vi på varandra. Personalen tar barnens tankar, önskemål och frågor på allvar. Vi är uppmärksamma på barnens reaktioner och behov och agerar utifrån det.

Vi värnar om demokrati och inflytande genom att:

Vi uppmärksammar barnen på att det finns normer och regler med både rättigheter och skyldigheter i vårt samhälle. Vi lyssnar och tar tillvara på barns diskussioner och ideer. Vi gör barn medvetna om demokratiska spelregler, till exempel genom att rösta. Vi ger barnen inflytande och ansvar efter ålder och mognad.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende  social bakgrund och oavsett kön etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.” Lpfö 98/10

Vi värnar om allas lika värde genom att:

Vi ser olikheter som en tillgång och använder leken och musiken som redskap. Vi uppmärksammar andra länders högtidsdagar för att barn med utländsk härkomst ska känna tillhörighet. För att uppmärksamma andra länders högtidsdagar tar vi då gärna hjälp av familjerna och modersmålspedagogerna. 

” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” Lpfö 98/10

Vi visar delaktighet och empati genom att:

Vi uppmuntrar barnen att delta i olika gemensamma aktiviteter och låter barnen vara med och bestämma utifrån ålder och mognad. Vi visar barnen att de är viktiga och omtyckta för dom de är genom  att vi vuxna är delaktiga i deras intentioner och hjälper dem att sätta ord på känslor.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö” Lpfö 98/10

Vi känner ansvar för natur och miljö genom att:
Vi respekterar allt levande och är aktsamma mot vår miljö genom att sopsortera inte skräpa ner och släcka lampor. Vi gör också naturvetenskapliga experiment. Vi följer årstidernas växlingar genom rika tillfällen till naturupplevelser som ger kunskap om kretsloppet.

UTVECKLING OCH LÄRANDE

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar; utvecklar nyanserad talspråk, ordförråd och begrepp” Lpfö 98/10

Målet når vi genom:

 • Språklig medvetenhet. Att vi benämner saker, händelser och sätter ord på känslor. Genom engagemang och att vara goda språkliga förebilder hjälper vi barnen till språklig medvetenhet.
 • Samtal i vardagen, vid på- och avklädning, blöjbyten och måltider.
 • Att lära utantill, sjunga sånger, rim, ramsor, lyssna på musik och leka rollekar.
 • Att leka med språk, till exempel klappa ord och räkna antal bokstäver i barnens namn.
 • Genom att läsa och berätta sagor och ge barnen möjligheter att själva läsa/titta i lätta böcker.
 • Att vi uppmuntrar barnen genom att synliggöra skrift och betydelsen av skrift.
 • Den fysiska miljön är planerad för att väcka nyfikenheten och lust  att leka. Leken och språklekar i olika former får stort utrymme.
 • Att vi använder olika språkutvecklande material.
 • Att vi tillsammans med barnen besöker biblioteket.

Dokumenteras:

Pedagogisk dokumentation i barnens portfolio

Observationer och reflektioner nedskrivet på papper

Nedskrivna kommentarer från barnen ”ur barnamun”

Barnen skriver sitt namn på t.ex. teckningar

Barnen skriver sitt namn varje termin i portfolion för att synliggöra skrivutvecklingen

Fotografier

Utvärdering:

Personalen reflekterar enskilt och i grupp med hjälp av dokumentationen.

RESPEKT FÖR MÅNGFALDEN

”Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer” Lpfö 98/10

Målet når vi genom att:
- Ett nära samarbete med modersmålspedagoger där de integreras i den pågående verksamheten.                                                                                                                              - Att FN-dagen uppmärksammas.                                                                                           - Servera mat från olika länder.
- Bjuda in föräldrar att berätta om sitt hemland.
- Använda olika språk, och till exempel hälsa på olika språk.                                               Använda flaggor och hälsningsfraser, från de länder som finns representerade på förskolan, uppsatta väggarna.                                                                                                       - Skriva ned sånger, rim och ramsor på olika språk.

Dokumenteras:

Pedagogisk dokumentation i barnens portfolio

Fotografier

Observationer och reflektioner nedskrivet på papper.

Utvärdering:

Personalen reflekterar enskilt och i grupp med hjälp av dokumentationen

MATEMATIK

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik i meningsfulla sammanhang” Lpfö 98/10

Målet når vi genom:
- Ett medvetet förhållningssätt i vardagen där vi exempelvis räknar framlänges, baklänges, tallrikar, platser och barn.
- Att spela spel och ha material tillgängligt.                                                                           - Att vi väger och mäter.

- Att på ett lekfullt och skapande sätt introducera matematiska begrepp som symmetri, omkrets, volym och former.

- Att ramsräkna (katten musen tiotusen, katten kon en miljon).
- Att sortera efter färger och storlek.
- Att prata om storlek i naturen: långa pinnar, korta pinnar, små och stora kottar och så vidare.

Dokumenteras:

Pedagogisk dokumentation i barnens portfolio

Observation och reflektion nedskrivet på papper

Fotografier

Utvärdering:

Personalen reflekterar enskilt och i grupp med hjälp av dokumentationen.

SKAPANDE

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och teknik” Lpfö 98/10

Målet når vi genom att

-erbjuda ett rikt och varierat material.

-ge kännedom om olika tekniker.

-tillhandahålla material som är inspirerande, till exempel material från naturens alla årstider.

-uppmuntra barnens skapande och kreativitet och samtala om det som barnen har gjort.

Dokumenteras:

Barnens alster

Levande dokumentation

Reflektioner nedskrivet på papper

Fotografier

Utvärdering:

Personalen reflekterar enskilt och i grupp med hjälp av dokumentationen.

HÄLSA

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, kordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.” Lpfö 98/10

Målet når vi genom att

 • servera en god och näringsrik tilltalande måltid.
 • vistas ute där det finns rika möjligheter att röra på sig och till motorisk aktivitet. Barnen får lära känna sin kropp. Vi pratar om att frysa, svettas, eller känna sig trött, men också om kroppsdelar som skelett och muskler.
 • ge barnen kunskap om klädsel och god hygien- vi tvättar händer före och efter måltid och vi hostar i armvecket.
 • genom att skapa en varm välkomnande trivsam miljö.

  Dokumenteras:

  Reflektioner nedskrivet på papper

  Fotografier

  Utvärdering:

  Personalen reflekterar enskilt och i grupp med hjälp av dokumentationen.

  MUSIK

  ”Utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter rörelse, sång, musik, dans och drama” Lpfö 98/10

  Målet når vi genom att

  – Sång och spelsamlingar.

  – Rörelsesånger som ingår i varje sångstund.

  – Rytmik i mindre grupper i en stor lokal.

  – Vår årliga avslutningsfest och luciafirande/julavslutning med inövade sånger för familjerna vid terminsavslutningarna.

  – Solosång, storsångsamling där barnen får möjlighet att sjunga solo.

  – Drama/rörelse.

  Dokumenteras:

  Reflektioner nedskrivet på papper synligt för föräldrarna

  Fotografier

  Levande dokumentation

  Utvärdering:

Personalen reflekterar enskilt och i grupp med hjälp av dokumentationen.

BARNS INFLYTANDE

” Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” Lpfö 98/10

Målet når vi genom att:

 • Främja dialogen och uppmuntra barnen att uttrycka sina åsikter och beakta dessa i praktiska handlingar.
 • Materialet finns tillgängligt för barnen på alla avdelningar så att dem kan ha inflytande över vilka aktiviteter de vill sysselsätta sig med.
 • Ge barnen möjlighet att utifrån ålder och mognad vara delaktiga om både innehåll och sin vardag på förskolan.
 • Vi har utarbetade metoder för att låta barnens ideer och tankar påverka verksamheten. Exempelvis genom att använda barnens önskelåda, att systematiskt ha omröstningar och barnintervjuer.

Dokumenteras:

Observationer och reflektioner nedskrivet på papper.

Pedagogisk dokumentation i barnens portfolio.

Barnintervjuer.

Utvärdering:

Personalen reflekterar enskilt och i grupp med hjälp av dokumentationen.

FÖRSKOLA OCH HEM

” Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan. Arbetslaget ska känna ansvar för att utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer”. Lpfö 98/10

Målet når vi genom:

 • Dagliga samtal vid lämning och hämtning.
 • Föräldramöte.
 • Föräldraråd.
 • Utvecklingssamtal  2 gånger per år och/eller samtal vid behov.
 • Inskolningssamtal.
 • Introduktionen till nya föräldrar innan barnen börjar inskolning.
 • Avslutningssamtal för 6-åringar eller barn som slutar.
 • Överföringssamtal med ansvarig pedagog i förskoleklassen enligt de praktiska möjligheter som ges och kontakterna med familjerna och förskoleklassen .
 • Överföringssamtal med ansvarig pedagog i förskoleklassen sker alltid för barn i behov av särskild stöd.
 • Familjefester, vid lucia, jul, sommaravslutning mm., som stärker gemenskapen mellan personal, föräldrar och barn.

Dokumenteras:

Pedagogisk dokumentation i barnens portfolio

Observationer och reflektioner nedskrivet på papper

Skriftlig dokumentation av samtalen om barnen

Fotografier

Utvärdering:

Personalen reflekterar enskilt och i grupp med hjälp av dokumentationen      

UTVÄRDERING OCH DOKUMENTATION
Kvaliteten på verksamheten skall bedömas utifrån hur väl den arbetar mot de nationella målen, samt hur väl den strävar mot, och uppnår, kontinuerlig förbättring.
Det systematiska kvalitetsarbetet innebär bland annat att personalen på förskolan skall utvärdera och förbättra vår verksamhetsplan som har sin utgångspunkt i nationella och lokala styrdokument samt föregående års föräldraenkät och erfarenheter för förbättrat arbetssätt.

Vi använder pedagogisk dokumentation som verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet. Återkommande reflektioner är ett obligatoriskt inslag i avdelningsplaneringarna. Vi samlar på dokumentation i form av bild, text och allt som barnen har gjort samt arbetslagets iakttagelser och uppföljningar. De temaarbeten som pågår under terminerna ligger till grund för dokumentationen. Barnet är delaktigt i vad som sparas i pärmen.
Pedagoger som tillhör arbetslaget ska genomföra/dokumentera uppföljningar kontinuerligt och utvärderingar sker inom arbetslaget och tillsammans med förskolechefen.
Förutom utvecklingssamtal genomförs barnintervjuer och föräldraenkäter. Frågeområdena utgår från styrdokumentens mål. För de yngsta barnen ligger personalens observationer av barnens preferenser, föräldraenkäter och utvecklingssamtal blir grunden för utvärdering. Vi vill påpeka att Estia Förskolans utvärderingar har fokus på verksamheten och hur den utvecklas!

Dokumentation används för att följa och synliggöra barnens utveckling och skall vara en del av det dagliga arbetet med varje barn och kan bestå av observationer, anteckningar, teckningar, foto, film, intervjuer och diskussioner. Detta använder vi för att utveckla våra egna kunskaper om barnens utveckling samt hur vi kan förbättra vår pedagogik och därmed förbättra hela verksamheten. Vi arbetar med att vara lyhörda till det sociala samspelet mellan barn, mellan barn och vuxna samt mellan de vuxna för att hela tiden utveckla verksamheten och förbättra kvaliteten.

Kvalitetssäkring: Att ha ordning på dokumentation, rutiner, instruktioner, blanketter och fasmaterial gör att alla vet när, var och hur saker skall göras. Tydligheten om vad som skall göras, vilket material som skall användas och hur den skall användas gör att vi alltid gör saker rätt från början. Detta gör att vi inte behöver göra samma sak flera gånger eller rätta fel. Kvalitetssäkringssystemet finns dokumenterat i kvalitetssäkringspärmen utanför kontoret.

Vid utvärdering för varje målområde ska användas:

Analys: Vad blev gjort/inte gjort, vad som påverkade resultatet. Vad tycker/visar barnen?

Uppföljning:

Efter varje aktivitet görs en kort uppföljning. Dokumentation vid arbetsgruppens planeringstillfällen

Utvärdering:

Delutvärderingar sker i slutet av terminerna, då ev. justeringar kan göras av det egna arbetssättet

Delutvärdering sker under hela perioden. Sista utvärdering och revidering av verksamhetsplanen sker VT 2018.